top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Ondernemingsgegevens

 

Kasteelstaart Company BV

Hofstraat 115

9000 Gent

BE0542 449 140

0486 20 58 77

www.gastgent.be

info@gastgent.be

 

 

Algemene bepalingen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen GAST / Kasteelstaart Company BV. Op verzoek sturen we je een papieren exemplaar van de voorwaarden op via de post.

 

Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. GAST / Kasteelstaart Company BV behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door GAST / Kasteelstaart Company BV erkend.

 

We garanderen je dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Levering en leveringstijd

 

De aangekochte producten worden door de koper zelf afgehaald in het atelier van GAST in de Jef Vandermeulenstraat 23a, 9050 Gentbrugge.

 

Prijzen

 

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en in EURO.

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Aanbod

 

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld afmetingen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan je vooraf contact op te nemen met info@gastgent.be of telefonisch via +32(0)486 20 58 77

 

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is. Je zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

 

 

Gegevensbeheer

 

Indien je een bestelling plaatst bij GAST, dan worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. GAST houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens niet verstrekt worden aan derden. Meer informatie kan je terugvinden in onze privacy policy.

GAST respecteert jouw privacy en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

 

Garantie en conformiteit

 

We staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Je bent verplicht de aangekochte zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dien je (alvorens over te gaan tot terugbezorging aan GAST) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan GAST.

 

Indien je klachten door GAST gegrond worden bevonden, zal GAST naar haar keuze of de aangekochte zaken kosteloos vervangen of met jou een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.

 

Aanbiedingen

 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door jou, behoudt GAST zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden GAST slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van GAST gelden niet automatisch voor nabestellingen. GAST kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien jij had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Afbeeldingen en specificaties

 

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, ... of gegevens betreffende gewichten, afmetingen, afbeeldingen van etiketten, .... op de webshop van GAST gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Overmacht

 

GAST is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van GAST alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

GAST behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.

In geen geval is GAST gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien GAST bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Eigendom van alle door GAST aan jou verkochte en geleverde zaken blijft bij GAST zolang dat je de vorderingen van GAST uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet hebt voldaan. Zolang je de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet hebt voldaan en zolang je de vorderingen van GAST wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet hebt voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten. 

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

Als er een geschil ontstaat voortvloeiend uit onze samenwerkingsovereenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten proberen we dat in eerste instantie met onpartijdige bemiddeling op te lossen. Als we het geschil op deze manier niet kunnen oplossen, laten we ons geschil beslechten door een bevoegde rechter in het arrondissement Gent.

Beide partijen (jij als klant en wij als leverancier) aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

 

Klantenservice

 

De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer +32(0)486 29 58 77, via e-mail info@gastgent.be of per post op het volgende adres Kasteelstaart Company BV, Hofstraat 115, 9000 Gent.

bottom of page